සිංහරාජ වැසි වනාන්තර සංකීර්ණය සහ තෙත් කලාපයේ ජලජ සම්පත් ඇතුලු පරිසර පද්ධති රැකගැනීමේ අරමුණින් දශක දෙකක් පුරා ශ්‍රී ලංකාවේ ජෛව විවිධත්වය රැකගැනීම වෙනුවෙන් දායක වුනු පරිසරවේදීන් පිරිසක් එකමුතුව "සිංහරාජය සහ ජල සම්පත සුරැකීමේ සංවිධානය" ස්වේච්ඡා පරිසර සංගමයක් ලෙස ස්ථාපිත කරන ලදි. අප සංවිධානයේ සාමාජිකයින් සිංහරාජ වැසි වනාන්තර සංකීර්ණය ඇතුලු තෙත් කලාපයේ වැසි වනාන්තර තුල සිදුවන එලිකිරීම් සහ නීති විරෝධී ක්‍රියාකාරකම් වලට එරෙහිව අදාල බලධාරීන් සහ මාධ්‍ය හරහා පියවර ගන්නා අතර කැඩී ගිය වනාන්තර නැවත එකිනෙකට සම්බන්ධ කර සමස්ථ සිංහරාජ වැසි වනාන්තර පද්ධතියම සංරක්ෂණය කිරීමේ දීර්ඝ කාලීන සැලසුම්ද උදෙසාද කාලය හා ශ්‍රමය යොමු කරමු.

Sinharaja Guardians is an environmental organization with a mission to protect the threatened rainforests within the Sinharaja Rainforest Complex and the freshwater ecosystems in the wet-zone of Sri Lanka. Founded by a group of environmentalists who have dedicated more than two decades towards protecting the bio-diversity in Sri Lanka, volunteer members of Sinharaja Guardians expose encroachment and deforestation activities and work with Government authorities and law enforcement to halt destruction. Additionally, the organization works towards drafting long-term solutions to protect and connect fragmented forest patches together to form a contiguous rainforest.